fbpx

Polityka Prywatno?ci

Poni?sza Polityka Prywatno?ci okre?la zasady zapisywania i uzyskiwania dost?pu do danych na Urz?dzeniach U?ytkownikw korzystaj?cych z Serwisu do celw ?wiadczenia us?ug drog? elektroniczn? przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych U?ytkownikw, ktre zosta?y podane przez nich osobi?cie i dobrowolnie za po?rednictwem narz?dzi dost?pnych w Serwisie.


W?a?cicielem Serwisu Internetowego i jednocze?nie administratorem jest RehaCore Kacper Korytowski NIP: 7831824581, REGON: 387095992

Dane osobowe

 1. Administratorem danych U?ytkownika jest wy??cznie Administrator strony rehacore.pl
 2. Administrator gwarantuje poufno?? wszelkich udost?pnionych mu danych osobowych przez U?ytkownika.
 3. Podanie swoich danych przez U?ytkownika jest w pe?ni dobrowolne.
 4. Administrator nie udost?pnia danych osobowych U?ytkownikw jakimkolwiek podmiotom trzecim, niewymienionym w niniejszej polityce prywatno?ci lub oddzielnych regulaminach.

Odbiorcy danych

 1. Dane U?ytkownika mog? by? przetwarzane przez pod wykonawcw, czyli podmiotw, z ktrych us?ug Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych oraz ?wiadczeniu na Twoj? rzecz us?ug.
 • Mad Ventures  ul. Nied?wiedzia 29B, 02-737 Warszawa. w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

Pozosta?e technologie

 1. Widget portalu https://www.facebook.com/, pozwalaj?cy na przegl?danie ostatnio dodanych postw, polubienie strony oraz udost?pnienie posta.
 2. Kod ?ledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki i zachowa? U?ytkownikw na Blogu.

Pliki cookies

 1. Poprzez piki cookies nale?y rozumie? dane informatyczne przechowywane w urz?dzeniach ko?cowych u?ytkownikw,  ktre przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych. W szczeglno?ci s? to pliki tekstowe, zawieraj?ce nazw? strony internetowej, z ktrej pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposb automatyczny ?adnych informacji, z wyj?tkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Uprawnienia

 1. U?ytkownik mo?e dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawie? dotycz?cych plikw cookies. Przyk?adowe opcje edytowania w popularnych przegl?darkach:
 1. Administrator informuje, ?e zmiany ustawie? w przegl?darce internetowej u?ytkownika mog? uniemo?liwi? poprawne dzia?anie stron internetowych.

Wy??czenie odpowiedzialno?ci

 1. Administrator nie odpowiada za dzia?ania lub zaniechania U?ytkownikw, skutkiem ktrych Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposb okre?lony w Polityce Prywatno?ci.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub w?a?ciwo?ci swojej strony internetowej, do zaprzestania dzia?alno?ci oraz dokonania wszelkich czynno?ci prawnych dozwolonych przez obowi?zuj?ce przepisy prawa. U?ytkownikowi nie przys?uguj? z tego tytu?u ?adne roszczenia wzgl?dem Administratora.